Абонентський договір

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1.1. Провайдер надає Абоненту телекомунікаційні послуги (надалі – “Послуги»), а Абонент зобов’язується оплачувати їх відповідно до умов Договору.

  1.2. Послуги, які Абонент одержує й оплачує відповідно до Договору, їх вартість і характеристики зазначені в Додатках до цього Договору, які є його невід’ємною частиною. Абонент може в будь-який час внести зміни в асортимент Послуг, що надаються Провайдером, шляхом направлення Провайдеру письмової заяви або додатково замовити телекомунікаційні послуги, що не були замовлені Абонентом раніше, шляхом підписання відповідного Додатку до Договору.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АБОНЕНТА

2.1 Абонент має право:

2.1.1 Отримувати різні Послуги або пакети Послуг, що пропонуються Абоненту Провайдером. Абонент не має права на замовлення (отримання) нових Послуг у разі наявності у Абонента заборгованості перед Провайдером.

2.1.2 Отримувати від Провайдера інформацію про Послуги по телефону, електронноюпоштою, а також у центрах продажу та обслуговування абонентів.

2.1.3 Відмовитись від Послуг та припинити дію Договору або Додатку до Договору у випадку зміни Провайдером тарифів на Послуги та незгоди Абонента з новими тарифами Провайдера, шляхом направлення Провайдеру письмового попередження про це, за 7 календарних днів до введення в дію змін на тарифи. У разі, якщо Абонент до введення в дію нових тарифів не повідомив Провайдера про відмову від Послуги, вважається що Абонент погодився із зміною тарифів.

2.1.4 В строк не пізніше 3 календарних днів, письмово повідомити Провайдера про будь-які претензії, що пов’язані з наданням Послуг, або претензії щодо їх вартості. У випадку, коли Провайдер протягом вказаного терміну не отримує від Абонента претензій щодо якості та вартості Послуг, Послуги вважаються належне виконаними (наданими) та прийнятими без зауважень.

2.2 Абонент зобов’язується:

2.2.1 Приймати та сплачувати Послуги (роботи), що надаються (виконуються) Провайдером, своєчасно та в повному обсязі згідно умов, передбачених цим Договором та відповідними Додатками до нього.

2.2.2 В строк не пізніше трьох робочих днів інформувати Провайдера про наступні обставини: зміну П.І.Б. (назви), місцезнаходження (юридичної адреси), контактного телефону, факсу, електронної адреси, керівника підприємства та/або банківських реквізитів; припинення діяльності чи банкрутство Абонента та про всі інші зміни, що мають суттєве значення для виконання умов цього Договору. Якщо Абонент не повідомив Провайдера письмово про вказані обставини, то передані від Провайдера Абоненту повідомлення та документи вважаються отриманими та Абонент не звільняється від оплати Послуг, наданих Провайдером, відповідно до направлених Абоненту рахунків Провайдера.

2.2.3 Якщо для початку надання Послуг (виконання робіт по підключенню Послуг) Провайдеру потрібне проведення додаткових робіт або одержання дозволів та/або погодження від третіх осіб, Провайдер повідомляє про це Абонента, а Абонент відшкодовує витрати Провайдера на виконання додаткових робіт за окремим рахунком. У випадку виконання Провайдером додаткових робіт або одержання дозволів та/або погоджень від третіх осіб, термін початку надання Послуг відкладається на час виконання додаткових робіт або одержання дозволів та/або погоджень від третіх осіб.

2.2.4 У разі якщо для виконання робіт з підключення необхідно отримати відповідні погодження у власника приміщення (будинку) або іншої уповноваженої особи, Абонент зобов’язується самостійно отримати необхідні дозволи та погодження. Термін початку надання Послуг відкладається на час одержання дозволів та/або погоджень від третіх осіб.

2.2.5 Контролювати стан власного рахунку та не допускати негативного балансу.

2.2.6 Контролювати роботу власного кінцевого обладнання та встановленного програмного забезпечення, яке без його відома може самостійно встановлювати з’єднання.

2.2.7 Не допускати використання на комерційній основі кінцевого обладнання та абонентських ліній для надання Послуг третім особам.

2.2.8 Не передавати права та/або обов’язки Абонента за даним Договором третім особам без попередньої письмової згоди Провайдера.

2.2.9 Не допускати підключення абонентських пристроїв передавання даних, які не мають сертифіката відповідності.

2.2.10 Не виконувати модернізацію і/чи програмування свого обладнання, що може будь-яким чином вплинути на тарифікацію Послуг у мережі Провайдера чи на функціонування мережевого обладнання Провайдера.

2.2.11 Не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації мереж телекомунікацій, підтримки цілісності та взаємодії мереж телекомунікацій, захисту інформаційної безпеки мереж телекомунікацій, електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, ускладнювати чи унеможливлювати надання Послуг іншим абонентам.

2.2.12 Не допускати використання Послуг для створення незручностей іншим абонентам, або у спосіб, який може ускладнити використання Послуг Провайдера іншими абонентами.

2.2.13 Забезпечувати уповноваженим співробітникам, агентам чи підрядчикам Провайдера доступ у приміщення Абонента та до траси прокладання кабелю (до слабоструменевих стояків (щитків), підвальних, горішніх приміщень та інше) з метою виконання Провайдером своїх зобов’язань за даним Договором.

2.2.14 Прийняти роботи по підключенню Послуг. підтверджується підписанням Сторонами Акту прийому-передачі робіт.

2.2.15 Виконувати вказівки фахівців Провайдера, необхідні для правильного (коректного) використання послуг за Договором. Абонент зобов’язаний зі свого боку забезпечити працездатність та правильність використання абонентських пристроїв та іншого обладнання, програмного забезпечення, та здійснити інші дії, що є необхідними для отримання Послуг за Договором.

2.2.16 Дотримуватись вимог конфіденційності та не розголошувати інформацію про Провайдера і його клієнтів, отриману будь-яким чином в ході користування Послугами, що надаються за цим Договором, без письмової згоди Провайдера.

2.2.17 З основними Правилами (Регламентом) використання Послуг Абонент повинен ознайомитись в Офісах продажу та обслуговування абонентів або за електронною адресою: http://vik-telecom.net. Вказані Правила (Регламент) є невід’ємною частиною цього Договору. Укладення цього Договору підтверджує, що Абонент ознайомлений з вищезазначеними Правилами та зобов’язується дотримуватись їх.

2.3 Абонент має інші права та обов’язки, визначені Законом України «Про телекомунікації», Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг та іншими нормативно-правовими актами в сфері телекомунікацій.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОВАЙДЕРА

3.1 Провайдер має право:

3.1.1 Змінювати тарифи на Послуги, які встановлюються Провайдером самостійно, шляхом нформування через Особистий кабінет абонента та розміщенням інформації на веб-сайті Провайдера не пізніше ніж за 7 днів до запровадження таких змін. У разі незгоди з новими тарифами Провайдера, Абонент має право відмовитись від Послуг та розірвати цей Договір або Додаток до Договору, письмово попередивши про це Провайдера до введення в дію змін на тарифи. У разі, якщо Абонент до введення в дію нових тарифів не повідомив Провайдера про відмову від Послуги, вважається що Абонент погодився із зміною тарифів.

3.1.2 При зміні Граничних тарифів на телекомунікаційні послуги, встановлених законодавством України, Провайдер здійснює перерахунок вартості Послуг, що надаються Абоненту, з дня запровадження нових тарифів без погодження цих змін з Абонентом.

3.1.3 Скорочувати перелік Послуг або припинити надання Послуг Абоненту у випадку порушення Абонентом умов Договору, Правил (Регламенту) використання послуг або законодавства України у сфері телекомунікацій, або відключити кінцеве обладнання Абонента, якщо воно не має виданого в установленому законодавством України порядку документа про підтвердження відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій.

3.1.4 Провайдер має право на вимогу уповноважених на це органів влади або у випадку необхідності переконфігурації мережі Провайдера змінювати адреси мережі Інтернет, виділені Абоненту, із попереднім повідомленням Абонента не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів.

3.1.5 Відмовити Абоненту в наданні нових Послуг у разі наявності у Абонента заборгованості перед Провайдером.

3.1.6 Призупиняти надання Послуг Абоненту у випадках невиконання останнім своїх зобов’язань визначених в п.2 дійсного договору.

3.1.7 У разі, якщо Абонент протягом 30 діб, з дати призупинення надання Послуг, не виконав умови, визначені в п.2.2.1., Провайдер має право без письмового повідомлення в односторонньому порядку розірвати цей Договір.

3.1.8 Провайдер залишає за собою право переривати надання послуг для планового обслуговування засобів зв’язку й устаткування, про що повідомляє Абонента шляхомі нформування через Особистий кабінет абонента та розміщенням інформації на веб-сайті Провайдера. Такі випадки не будуть вважатися перервами в наданні послуг.

3.1.9 Провайдер залишає за собою право негайно призупинити обслуговування Абонента за цим Договором та/або ініціювати розірвання цього Договору з відшкодуванням усіх завданих Провайдеру збитків у випадку, коли Абонентом при використанні Послуг за цим Договором порушується чинне законодавство України, та випадках порушення Абонентом вимог, п.2.2.7., п.2.2.8., п.2.2.10, п.2.2.11, п.2.2.16 Договору, а також у разі видання відповідного документу уповноваженою державною установою (органом тощо). В таких випадках Договір вважається розірваним з моменту, вказаному в попереджені, направленому Провайдером Абоненту.

3.1.10 Провайдер має право інформувати Абонента про акції і новини Провайдера електронною поштою, через Особистий кабінет абонента та розміщати їх на офіційному сайті Провайдера.

3.1.11 Провайдер має право на свій розсуд скоротити або припинити надання телекомунікаційних послуг в порядку та на умовах, що передбачені діючим законодавством України.

3.2 Провайдер зобов’язується:

3.2.1 Надавати Абоненту інформацію про Послуги.

3.2.2 Надавати Послуги, зазначені в п. 1.1. Договору, згідно умов цього Договору та забезпечити доступ до Послуг на одному абонентському пристрої Абонента. Доступ до Послуг на додаткових абонентських пристроях Абонент забезпечує самостійно, або в разі погодження з Провайдером, замовляє Провайдеру як додаткову послугу.

3.2.3 Надавати інші Послуги, якщо це передбачено Додатковими угодами до цього Договору.

3.2.4 У випадку раптового переривання Послуги, що сталося з вини Провайдера, вжити заходів щодо відновлення надання Послуги Абонентові.

3.2.5 Надавати Абонентові технічну підтримку та допомогу консультаційного характеру, якщо це необхідно.

3.3 Провайдер має інші права та обов’язки, визначені Законом України «Про телекомунікації», Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг та іншими нормативно-правовими актами в сфері телекомунікацій.

 1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1 Абоненту надається один особовий рахунок, на підставі якого здійснюються розрахунки за надані телекомунікаційні послуги. На особовому рахунку проводиться облік вартості наданих Абоненту телекомунікаційних послуг та отриманих від Абонента коштів в рахунок оплати телекомунікаційних послуг.

4.2 Абонент зобов’язується оплачувати вартість телекомунікаційних послуг, які надаються Провайдером, тарифне регулювання яких здійснюється Провайдером самостійно і не підлягає державному регулюванню, відповідно до тарифів, встановлених Провайдером та зазначених у відповідних Додатках до даного Договору.

4.3 Оплата Послуг за цим Договором здійснюється у гривнях, попередньою оплатою.

4.4 При здійсненні оплати рахунку Абонент зобов’язаний вказати у своєму платіжному дорученні номер цього Договору або адресу та прізвище.

4.5 Внесення першого авансового платежу здійснюється Абонентом до підписання або ж в день підписання ним цього Договору. Розмір платежу має бути не меншим за вартість обраного тарифного плану.

4.6 При відсутності коштів на особовому рахунку Абонента, надання Послуг Абоненту автоматично призупиняється до моменту внесення останнім необхідної суми. Датою оплати вважається дата зарахування грошових коштів банківською установою на поточний рахунок Провайдера.

4.7 При відсутності коштів на особовому рахунку Абонента понад два тижні, але не більше місяця для відновлення обслуговування Абонентом вноситься платіж в розмірі не меншому за вартість обраного тарифного плану та плата за повторне підключення до мережі.

4.8 Списання коштів за Послуги починається з моменту підписання Акту виконаних робіт на підключення Абонента.

4.9 Після відключення Абонента від мережі Провайдера Сторони проводять взаємні розрахунки протягом 3 (трьох) тижнів з дня повного відключення Абонента від мережі Провайдера.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1 Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання Договору згідно з чинним законодавством України з урахуванням вимог, встановлених цим договором та Правилами (Регламентами) використання послуг.

5.2 Провайдер не несе відповідальності:

5.2.1 За зміст та якість отриманої Абонентом в процесі використання Послуг інформації, за її подальше використання та зберігання Абонентом.

5.2.2 За будь-які ушкодження, які були завдані Абоненту в результаті користування Послугами, в тому числі ушкодження або втрату даних в результаті затримок, неотримання, помилкової адресації або переривання Послуг, які були викликані помилками, недбалістю або недоглядом Абонента.

5.2.3 За неможливість отримання Послуг, погіршення якості Послуг, перебої в роботі та таке інше, які виникли прямо або опосередковано з причин, що знаходяться поза межами контролю та впливу Провайдера.

5.2.4 За якість функціонування окремих сегментів і вузлів мережі Інтернет, які не є власністю Провайдера.

5.2.5 Перед Абонентом та третіми особами, якщо їм буде заподіяно шкоду (збитки) будь-якого роду в ході використання Абонентом на власний розсуд Послуг за даним Договором та без будь-якої вини Провайдера.

5.2.6 У разі невиконання або неналежного виконання Провайдером своїх зобов’язань за цим Договором, Провайдер несе відповідальність в межах розмірів штрафних санкцій, встановлених ч. 1 ст. 40 Закону України “Про телекомунікації” № 1280-IV від 18.11.2003 року зі змінами та доповненнями, при цьому допускається стягнення тільки вказаних штрафних санкцій, заподіяні збитки та моральна шкода не відшкодовуються. Сумарний розмір відповідальності Провайдера за Договором не може перевищувати щомісячної вартості послуг.

5.2.7 Провайдер докладає всіх зусиль для забезпечення нормального функціонування свого устаткування, але не може давати абсолютну гарантію безперебійності і безпомилковості його роботи.

5.3 Сторони не несуть відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором внаслідок дії обставин непереборної сили. До обставин непереборної сили належать: війна, страйки, пожежі, вибухи, повені чи інші стихійні лиха; оголошення ембарго, прийняття уповноваженими державними органами України нормативно-правових актів та інші дії чи бездіяльність органів влади та/або управління України чи інших країн, підприємств, установ, організацій, які безпосередньо впливають на виконання Сторонами їх обов’язків. Сторони зобов’язані, не пізніше 3 днів з моменту настання обставин непереборної сили, повідомити одна одну про настання таких обставин, якщо вони перешкоджають належному виконанню Договору. Підтвердженням настання обставин непереборної сили є офіційне підтвердження таких обставин Торгово-промисловою палатою України або іншим уповноваженим державним органом.

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1 Договір набуває чинності з дня його підписання обома Сторонами і діє до припинення його однією зі Сторін, в порядку, передбаченому даним Договором або чинним законодавством України.

6.2 Кожна з Сторін може припинити дію Договору або будь-якого з його додатків, письмово попередивши про це іншу Сторону за 30 днів до бажаної дати розірвання Договору або Додатку до нього, крім випадку, коли дія Договору припиняється згідно п.3.1.6.

6.3 У випадку розірвання цього Договору, кошти на особовому рахунку Абонента, що залишилися невичерпаними на момент розірвання Договору, після погашення заборгованості Абонента, повертаються за письмовою заявою Абонента у строк, визначений в п.4.9.

6.4 Дія договору автоматично припиняється у частині послуг, що надаються Провайдером, в разі припинення дії відповідної ліцензії (дозволу і т.п.) на послугу, або тимчасово припиняє свою дію в разі несвоєчасного поновлення строку дії відповідної ліцензії (дозволу і т.п.).

 1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1 Будь-які спори, що виникають між Провайдером і Абонентом під час виконання Договору або у зв’язку з ним, у разі неможливості їх вирішення шляхом переговорів, підлягають вирішенню у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

7.2 Абонент не звільняється від платежів по неоплачених рахунках до врегулювання спорів по таких рахунках.

 1. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1 Цей Договір, включаючи всі додатки і доповнення, складений при повному розумінні Сторонами предмету Договору.

8.2 Цей Договір являє собою остаточну угоду між Сторонами і після його підписання всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу. Будь-які усні угоди стосовно предмету цього Договору виключаються.

8.3 Провайдер має право на свій розсуд залучати до виконання цього Договору третіх осіб.

8.4 Недійсність будь-якої частини цього Договору не тягне за собою недійсність Договору в цілому.

8.5 Цей Договір укладено українською мовою у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

8.6 У випадках, не передбачених Договором та Додатками до Договору, Сторони керуються чинним законодавством України.

8.7 Сторони підтверджують, що вони ознайомлені з Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2005 р. № 720, та зобов’язуються їх дотримуватись.

8.8 Абонент погоджується на надання (поширення) Провайдером третім особам інформації про невиконані грошові зобов’язання Абонента, а також інформації про Абонента та Послуги, надані йому за Договором, у разі наявності невиконаних грошових зобов’язань Абонента перед Провайдером. Зазначена в даному пункті інформація, може бути надана Провайдером третім особам, для представництва інтересів Провайдера, по стягненню заборгованості Абонента перед Провайдером за надані Послуги.

8.9 Абонент не заперечує, що при оформленні рахунків та податкових накладних за надані телекомунікаційні послуги, уповноважена особа Провайдера буде застосовувати власний факсимільний підпис (факсиміле).

8.10 Підписанням цього Договору Абонент надає дозвіл на використання приміщень загального користування, опірних конструкцій будинку, механічного, електричного, сантехнічного та іншого обладнання за межами або всередині квартири, а також споруди, будівлі, які призначені для забезпечення потреб усіх власників квартир, а також власників нежитлових приміщень, які розташовані у житловому будинку.

8.11 Всі додатки до даного Договору є його невід’ємною частиною. Сторони домовились, що зміни до даного Договору мають бути оформлені Додатковою угодою, яка має бути підписана уповноваженими представниками Сторін.